Kayıt
16 Nisan 2007
Mesajlar
4.158
Beğeniler
11
Şehir
Yeşilpınar
Server
Efes
Takımı
Fenerbahce
http://img520.imageshack.us/my.php?image=54203411zq1.jpg
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünal, Bolua ve Koroglus'tan sonra Bolu'ya özgü yeni bir çekirge türünün daha ortaya çýktýðýný söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Ünal, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Bolu bölgesinde
keþfedilen yeni çekirge türüne 'Parapholidoptera Belen' isminin verildiðini ifade ederek, 'Ayný isimle 'Transactions of the American Entomological Society' adlý dergide yayýnlanan tür böylelikle bilim literatürüne de girmiþ oldu' dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ünal, yeni bulunan çekirgeye ilk olarak 2004 yýlýnda, Bolu'nun Göynük At Yaylasý Köroðlu Kayasý civarýnda rastlandýðý bilgisini aldýklarýný ve bu bilgi üzerine çalýþma baþlattýklarýný, Batý Karadeniz Bölgesinin canlý çeþitliliði açýsýndan çok zengin olduðunu, jeolojik geçmiþin, farklý iklimsel
þartlarýn ve topoðrafik yapýnýn bu çeþitliliðe neden olduðunu belirtti.

Bu yeni çekirge türünün, hafif çalýlýk ve yüksek otlarýn bulunduðu yerlerde
yaþadýðýný belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal, 'Bu çekirge türü daha çok Temmuz ve Aðustos aylarýnda görülüyor, diðer böcekleri yiyerek beslendiði için faydalý
kabul edilen bu tür fazla yaþamýyor. Sonbaharda yumurtalarýný býrakan bu
hayvanlar, daha sonra ölüyorlar' diye konuþtu.

Daha önce 'Bolua' ve sadece Köroðlu Daðlarý'nýn zirvesinde yaþayan
'Koroglus' isimli çekirge cinsleri de Bolu'ya özgü canlý türleri olarak
literatüre geçmiþti.
 
Yukarı Alt