Vsro G Otomatik Event Bot [Etkinlik Botu]

Vsro G Otomatik Event Bot [Etkinlik Botu] 2019-08-09

Galullians Otomatik event programı bir GM etrafında çalışıyor , ayarladığınız .cfg özelliklerine , database bağlantılarına , logların kayıtlarına dayanarak.
Kısaca açıklamak gerekirse konu adında da yazdığı gibi program otomatik event yapmaya yarıyor , özelliklerini aşağıda da görebilirsiniz.

Eki Görüntüle 49
1-) Soru cevap etkinliği
2-) Top 3 altın toplayan karakter (Her ay güncellenir.)
3-) Top 3 job master rütbesi ( Her ay güncellenir.)
4-) GM öldürme etkinliği
5-) En çok + basma etkinliği
6-) Saklan ve bul etkinliği
7-) Unique bul ve ödüllendir etkinliği

8-) Job kıyafetleriyle Unique savaşı etkinliği
9-) Şanslı Parti numarası etkinliği
10-) En ölümcül oyuncu etkinliği (PVP)
11-) En çok aranan oyuncu (1 e karşı herkes) - Teker teker gelin olum!-
12-) Unique spawn etkinliği
13-) Şanslı Global Etkinliği (Tombala Mod)
14-) Otomatik Duyuru Özelliği
15-) Otomatik özel mesaj etkinliği

Eki Görüntüle 50
Öncelikle herhangi bir firewall programı kullanıyorsanız (Superman , K-guard vs) bu botu proxy'nin arkasına yani direk olarak gerçek Gateway portunuza bağlamanız gerekiyor. Örnek olarak fake gateway 15779 ise ve gerçek Gateway portunuz 50020 ise direk olarak 50020'ye bağlamanız gerekiyor.

Nasıl kurulur ?
1-)
G_Event's tablosunu database'e yükleyin.

DB tablolarını açın ve orjinal tablolara çevirin.(!!)
Örnek olarak : Shard DB'nizin adı SRO_SHARD_INIT ise SRO_VT_SHARD yapın.


2-) Database özelliklerinizi yazın ;
Tablo : _AlchemyEvent = Hedef "+"'yı ve ödülü girin.
Tablo: _AlcemyItems = Hedef ITEM ID'yi ve miktarını girin
Tablo : _EventTime = Etkinlik zamanını girin 6:30 PM gibi.
(GM KILLER) tablosu GM öldürme etkinliği için
(ALCHEMY) "+"basma etkinliği için
(Job Uniques) Job Unique & Savaşı için
(HidenDSick) Saklambaç etkinliği için
(SnD) Bul ve Yok Et etkinliği için

(LPN) Şanslı Parti Numarası
(MD) En ölümcü oyuncu
(MW) En çok aranan oyuncu
(US) Unique Spawn Etkinliği
(LG) Şanslı Global - Tombala Etkinliği


Örnek olarak : GM Öldürme etkinliğini açmak istiyorsan , 9:00 PM GM Killer yazmanız gerekiyor.

Tablo : _Hide ANDSeek_Map = Saklambaç yerlerini girin.
Tablo : _Job_UNIQUE_EVENT = Job Unique yerlerini girin.
Tablo : _MW_Map = Nerede başlamasını istiyorsanız orayı girin.
Tablo : _rQuestions = Sorularınızı ve cevaplarını girin.
Tablo : _SnD_Map = Bul ve Yok Et noktalarını girin.
Tablo : _Spawn_Uniques = UNIQUE ID'lerini ve Etkinlik noktalarını girin. ( Bir noktadan daha fazla ekleyebilirsiniz.)
Tablo : _Unique_Kills_Rewards : Normal unique öldürmeleri için ödüller girin.


3-) Config.cfg dosyanızı açın ve ayarlarınızı içine yazın.
4-)
User.txt sizin bot account ve pw'nizi içerir. Şu an ki ID : test , Pw : test (beta testi için)
5-) Bunu _AddLogChar içine ekleyin ;
F (@EventID = '20') -- Record GM Death
BEGIN

IF (@Desc LIKE '%My: no job, Neutral%')
BEGIN
Declare @Killer1 Varchar(64),
@Killer2 Varchar(64),
@UserID int
Set @Killer1 = SUBSTRING(@Desc, CHARINDEX('His(', @Desc),
CHARINDEX('): no job,', @Desc) - CHARINDEX('His(', @Desc) + LEN('): no job,'))

Set @killer2 = REPLACE(@Killer1,'His(','');
Set @killer2 = REPLACE(@Killer2,'): no job,','');

SET @UserID = (select UserJID from SRO_VT_SHARD.dbo._User where CharID = (SELECT CharID FROM SRO_VT_SHARD.dbo._Char where CharID = @CharID))
Declare @CharNa Varchar(64) = ( Select CharName16 From SRO_VT_SHARD.dbo._Char Where CharID = @CharID )
Declare @ifGMDie int = ( Select sec_content From SRO_VT_ACCOUNT.dbo.TB_User where JID = @UserID )
if (@ifGMDie = 1 AND @CharNa ='QE')
BEGIN

INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
Values (0,@killer2 + ' Win The Gm Killer Event',GETDATE())
exec G_Events.dbo._GiveSilk @killer2,10,'GMKiller'
END
ELSE
BEGIN
EXEC [G_Events].[dbo].[KillFetch] @CharID,@Desc,@strPos
END
END
IF (@Desc LIKE '%My: no job, Murderer%')
BEGIN
Declare @Killer1Q Varchar(64),
@Killer2Q Varchar(64),
@UserIDQ int,
@MurName Varchar(64)
Set @MurName = (Select CharName16 From SRO_VT_SHARD.._Char Where CharID = @CharID )
Set @Killer1Q = SUBSTRING(@Desc, CHARINDEX('His(', @Desc),
CHARINDEX('): no job,', @Desc) - CHARINDEX('His(', @Desc) + LEN('): no job,'))

Set @killer2Q = REPLACE(@Killer1Q,'His(','');
Set @killer2Q = REPLACE(@Killer2Q,'): no job,','');

if (@Killer2Q = '[My: no j' AND @MurName IN ( Select PlayerName From G_Events.._MW_PlayerName ))
BEGIN
INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
Values (0,'[Most Wanted Event] ' + @MurName + ' Dead From Murder Status Lol, Event Finished',GETDATE())
END
ELSE if( @Killer2Q != '[My: no j' AND @MurName IN ( Select PlayerName From G_Events.._MW_PlayerName ))
BEGIN
INSERT into [G_Events].[dbo].[_NoticeQueue] (Service,Message,Date)
Values (0,'[Most Wanted Event] ' + @killer2Q + ' Kill The Most Wanted Player, Congrats',GETDATE())
exec G_Events.._GiveSilk @Killer2Q,10,'MostWanted'
END

END
END6- Itemlogları aktif edin ;
USE [SRO_VT_SHARDLOG]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddLogItem] Script Date: 22/10/2015 10:53:43 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Step 2
-- ±âÁ¸ ¾ÆÀÌÅÛ ·Î±× ÀÔ·Â Stored procedure ¼öÁ¤
-- DataBase : Shard Log
ALTER procedure [dbo].[_AddLogItem] @CharID int,
@ItemRefID int,
@ItemSerial bigint,
@dwData int,
@TargetStorage tinyint,
@Operation tinyint,
@Slot_From tinyint,
@Slot_To tinyint,
@EventPos varchar(64),
@strDesc varchar(128),
@gold bigint -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE »ðÀÔ
as
declare @len_pos int
declare @len_desc int
declare @strDesc_separado varchar(128)
declare @len_desc1 int
set @len_pos = len(@EventPos)
set @len_desc = len(@strDesc)
if (@len_pos > 0 and @len_desc > 0)
begin
insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, EventPos, strDesc, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @EventPos, @strDesc, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
end
else if (@len_pos > 0 and @len_desc = 0)
begin
insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, EventPos, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @EventPos, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
end
else if (@len_pos = 0 and @len_desc > 0)
begin
insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, strDesc, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @strDesc, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
end
else if (@len_pos = 0 and @len_desc = 0)
begin
insert _LogEventItem (EventTime, CharID, ItemRefID, dwData, TargetStorage, Operation, Slot_From, Slot_To, Serial64, Gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
values(GetDate(), @CharID, @ItemRefID, @dwData, @TargetStorage, @Operation, @Slot_From, @Slot_To, @ItemSerial, @gold) -- #ifdef EXTEND_GOLD_TYPE ±³Ã¼
end
-- À¯·á ¾ÆÀÌÅÛ ±¸ÀÔÀ̸é!
-- #define LOG_ITEMEVENT_BUY_CASHITEM (BYTE)35
if (@Operation = 35)
begin
insert _LogCashItem (RefItemID, CharID, Cnt, EventTime, Serial64)
values(@ItemRefID, @CharID, @dwData, GetDate(), @ItemSerial)
end


if (@Operation = 90 OR @Operation = 160)
begin
set @len_desc1 = CHARINDEX (']',@strDesc)
if(@len_desc1 = 9)
begin
set @strDesc = SUBSTRING(@strDesc,0,9)
set @strDesc_separado = SUBSTRING(@strDesc, 8, 1)
end
else if(@len_desc1 = 10)
begin
set @strDesc = SUBSTRING(@strDesc,0,10)
set @strDesc_separado = SUBSTRING(@strDesc, 8, 2)
end
if(@strDesc_separado >= 1)
begin
--set @strDesc_separado = @len_desc1
insert G_Events.dbo._LogItemPlus(CharID, Serial64, Plus, Data, Lido) values(@CharID, @ItemSerial, @strDesc_separado, GetDate(), '0')
end
end

Daha önce bu botun eski sürümlerini kullandıysanız güncellemek için ;

Son sürüme güncellendi. Hali hazırda bu botu kullanıyorsunuz bu sorguları çalıştırmanız gerekmekte , update için.

- _EventTime tablosuna bunları koyun :
7:49 AM LuckyStaller
8:46 AM ChooseTheAnswer

- Database'inizde bunları çalıştırın.
Kod:
USE [G_Events]
GO

/****** Object: Table [dbo].[_ChooseTheAnswer] Script Date: 5/1/2016 10:06:53 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[_ChooseTheAnswer](
[ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Question] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Right_Answer] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Answer1] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Answer2] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Answer3] [nvarchar](max) NOT NULL,
[Answer4] [nvarchar](max) NOT NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
Ve db'ye kayıtları yükleyin.
Örnek olarak ;
Kod:
1  Where was WorldCup hosted at 2014?  Brazil  Spain  Egypt  Brazil  America
2  Who won the EuropeCup2012  Spain  Brazil  Spain  America  HongKong
3  In which sport do teams compete for the SolheimCup?  Golf  Football  Rogby  Golf  Tennis
4  Which rapper starred in the 2005 film GetRichorDieTryin’?  50Cent  Enemiem  RapSchool  50Cent  Metallica
5  Which country isBeijingin?  China  Russia  China  US  UK
6  Who won the ChampionsLeague2014?  RealMadrid  RealMadrid  Barcha  Arsinal  Chiventos
7  Whatis the capital city of Somalia?  Mogadishu  KulaLambour  Mogadishu  Cairo  Aswan
_GiveSilk 'i aşağıda ki kod ile update edin ;

Kod:
IF @Status = 'Lucky Staller'
exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN_CHEST @AccountID2,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_01',5,0
IF @Status = 'Choose The Right Answer'
exec SRO_VT_SHARD.dbo._ADD_ITEM_EXTERN_CHEST @AccountID2,'ITEM_ETC_SD_TOKEN_01',5,0
Config.cfg'nize aşağıda ki satırları ekleyin ;
PHP Code:
[Client2]
Username=gm4
Password=123456
CharName=Eslam
Captcha=0


[Lucky Staller Event]
Enable=1
Silkreward=10
RegionID=24744
PosX=988
PosY=-6.789643
PosZ=1414
StartNotice=[Lucky Staller Event] Event Will Start After 1 Moment At Jangan South Be Ready, Wear off cap suits.
SecNotice=[Lucky Staller Event] Starts Now At Jangan South Open A Stall without job Suite To Join the Event.
EventMatchTime=60000
WaitGlobal=[Lucky Staller Event] Event Will Finish After 1 Moment , Then bot Choose a Random Winner.
TimeupGlobal=[Lucky Staller Event] Event Finished Thanks.
NoticeWinner=[Lucky Staller Event] %playername% has Won The Event , Congrats.
NoRegisterNotice=[Lucky Staller Event] Event has been canceld No one Join.

[Choose The Right Answer Event]
Enable=1
Silkreward=10
MatchTime=60000
StartGlobal=[Choose The Right Answer Event] Will Start After 1 Moment
StartsNowGlobal=[Choose The Right Answer Event] Starts Now.
QuestionGLobal= The Question : %question%
AnswerGlobal= Choose The Answer [%answer1%,%answer2%,%answer3%,%answer4%]
NoRightAnswerGlobal=[Choose The Right Answer Event] Finished No One Answerd with the Right Answer.
WinnerGlobal=[Choose The Right Answer Event] %playername% has won the event , Congrats.


Dosya Rar Şifresi :
Kod:
www.extraloob.com
 • Beğen
Reactions: toprakkkkkkk
Yazar
Chorus
İndirmeler
884
Okunma
2.338
İlk yayımlanma
Son güncellenen
Değer
0,00 yıldız 0 ratings

Chorus - Daha fazla dosya

Son güncellemeler

 1. Son sürüme güncellendi.

  Son sürüme güncellendi. Hali hazırda bu botu kullanıyorsunuz bu sorguları çalıştırmanız...
Yukarı Alt