Kayıt
27 Kasım 2012
Mesajlar
80
Beğeniler
0
Başlangıcta 1 Lwl ile başlar 1 m sp verir Male female Dres 1 m gold ve Devill verir ve 1 lwl +12 setle başlar

SRO_VT_SHARD -> Progammability -> Stored Procedures -> dbo.AddNewChar-> Modify

USE [SRO_VT_SHARD]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar] Script Date: 02/18/2013 14:22:41 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddNewChar]
@UserJID INT,
[email protected] INT,
@RefCharID INT,
@CharName varchar (64),
@CharScale tinyINT,
@StartRegionID INT,
@StartPos_X real,
@StartPos_Y real,
@StartPos_Z real,
@DefaultTeleport INT,
@RefMailID INT,
@RefPantsID INT,
@RefBootsID INT,
@RefWeaponID INT,
@RefShield INT,
@DurMail tinyINT,
@DurPants tinyINT,
@DurBoots tinyINT,
@DurWeapon tinyINT,
@DurShield tinyINT,
@DefaultArrow INT
AS

SET NOCOUNT ON

DECLARE @Slot INT
DECLARE @temp INT

DECLARE @NewCharID INT
SET @NewCharID = 0


-----------------------------------------------------------------------------
-- 1. ij¸¯ÅÍ ½½·Ô ³Ñ¹ö°¡ validÇÑ °ÍÀÎÁö, ±×¸®°í ºó½½·ÔÀÌ ¸Â´ÂÁö ¸ÕÀú üũÇÑ´Ù.
-----------------------------------------------------------------------------

-- start by novice.
SELECT @temp = count(CharID) FROM _User WITH (NOLOCK) WHERE UserJID = @UserJID

IF (@temp >= 4)
BEGIN
-- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª
RETURN -2
END
-- finish by novice.

-----------------------------------------------------------------------------
-- 2. ij¸¯ÅÍ Ãß°¡Çϱâ
-----------------------------------------------------------------------------
IF (@CharScale > 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù!
BEGIN
-- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! ½ºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù!
RETURN -3
END

EXEC @temp = _IsExistingCharName @CharName
IF (@temp <> 0)
BEGIN
-- ÀÌ¹Ì »ç¿ëÁßÀÎ À̸§À̶ó´Âµ¥?
RETURN -4
END

BEGIN TRANSACTION

-- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù!
INSERT INTO _Char (RefObjID, CharName16, Scale, Strength, Intellect, LatestRegion,PosX, PosY, PosZ, AppointedTeleport, InventorySize,
LastLogout, CurLevel, MaxLevel, RemainGold, RemainStatPoint, RemainSkillPoint, HP, MP, JobLvl_Trader, JobLvl_Hunter, JobLvl_Robber, WorldID,HwanLevel)
VALUES (@RefCharID, @CharName, @CharScale, 20, 20, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport, 109,
GetDate(), 1, 1, 1000000, 0, 300000, 200,200, 1, 1, 1, 1,3)

SET @NewCharID = @@IDENTITY
IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
-- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ!
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -5
END


-- start by novice.
-- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸..
INSERT INTO _User VALUES (@UserJID, @NewCharID)
-- finish by novice.


-----------------------------------------------------------------------------
-- 3-1. Àåºñ ½½·Ô ä¿ì±â
-- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼­ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼­ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
-----------------------------------------------------------------------------
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!
INSERT INTO _Inventory(CharID, Slot, ItemID)
SELECT @NewCharID, cnt, 0
FROM _RefDummySlot with( nolock )
WHERE cnt < 109


IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
-- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -7
END

--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!

-- µðÆúÆ®·Î ¼±ÅÃÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ» ´Ù½Ã ³Ö¾îÁÖÀÚ...
/* ¿ä·± ¼ø¼­·Î Á¤ÀǵǾî ÀÖ´Ù.
0: EQUIP_SLOT_HELM
1: EQUIP_SLOT_MAIL,
2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,
3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,
4: EQUIP_SLOT_PANTS,
5: EQUIP_SLOT_BOOTS,
6: EQUIP_SLOT_WEAPON,
7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,
8: EQUIP_SLOT_EARRING,
9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,
10: EQUIP_SLOT_L_RING,
13: EQUIP_SLOT_R_RING,
*/

DECLARE @ItemID BIGINT
SET @ItemID = 0
-- »ó°©
IF (@RefMailID <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 1, @RefMailID, @DurMail
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -8
END
END
-- ¹ÙÁö
IF (@RefPantsID <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 4, @RefPantsID, @DurPants
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -9
END
END
-- Boots
IF (@RefBootsID <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 5, @RefBootsID, @DurBoots
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -10
END
END
-- Weapon
IF (@RefWeaponID <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 6, @RefWeaponID, @DurWeapon
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -13
END
END
-- ¹æÆÐ
IF (@RefShield <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @RefShield, @DurShield
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -12
END
END
-- Ȥ½Ã default·Î ¼±ÅÃÇÑ ¹«±â°¡ È°À̶ó¸é È­»ì 250°³µéÀÌ È°Åëµµ ÇÔ²² ÁØ´Ù. ÁÒÄ¡?
IF (@DefaultArrow <> 0)
BEGIN
EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @DefaultArrow, 250
IF (@ItemID <= 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -13
END
END


-----------------------------------------------------------------------------
-- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô ä¿ì±â
-- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
-- APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ Ãß°¡µÇ´Â ºÎºÐ
-----------------------------------------------------------------------------
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!
INSERT INTO _InventoryForAvatar(CharID, Slot, ItemID)
SELECT @NewCharID, cnt, 0
FROM _RefDummySlot with( nolock )
WHERE cnt < 5


IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
-- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -14
END
--PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!

-----------------------------------------------------------------------------
-- default skill³Ö¾îÁÖ±â
-----------------------------------------------------------------------------
DECLARE @country tinyINT
EXEC @country = _GetObjCountry @RefCharID

INSERT INTO _CharSkillMastery (CharID, MasteryID, Level)
SELECT @NewCharID, MasteryID, 0
FROM _RefCharDefault_SkillMastery with(nolock)
WHERE Race = @country or Race = 3
IF (@@error <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -15
END
INSERT INTO _CharSkill (CharID,SkillID,Enable)
SELECT @NewCharID, SkillID, 1
FROM _RefCharDefault_Skill with(nolock)
WHERE Race = @country or Race = 3
IF (@@error <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -16
END
-----------------------------------------------------------------------------
-- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
-----------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status, AchievementCount, StartTime, EndTime, QuestData1, QuestData2)
SELECT @NewCharID, ID, 1, 0, getdate(), getdate(), 0, 0
FROM _RefQuest
WHERE CodeName in (SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest with(nolock) WHERE (Race = @country or Race = 3) and RequiredLevel = 1 and Service = 1)
IF (@@error <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -17
END
-----------------------------------------------------------------------------
-- Static Avatar Initial Record ³Ö±â
-----------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO _StaticAvatar(CharID) values(@NewCharID)
IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -18
END

-----------------------------------------------------------------------------
-- Trijob ä¿ö³Ö±â!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO _CharTrijob VALUES (@NewCharID, 0, 1, 0, 0, 0)
IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
-- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
ROLLBACK TRANSACTION
RETURN -19
END

-----------------------------------------------------------------------------
-- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁÖ±â
-----------------------------------------------------------------------------
INSERT _CharNameList VALUES(@CharName, @NewCharID)

exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_RETURN_SCROLL_HIGH_SPEED',10,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_COS_P_RABBIT_SCROLL_SILK',1,1
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_BLUE',1,0
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE',1,0
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_FUR',1,0
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_FUR',1,0
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_FUR_HAT',1,0
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_FUR_HAT',1,0if (@RefCharID >= 1907 and @RefCharID <= 1919)
BEGIN
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BLADE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_TBLADE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BOW_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SPEAR_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SHIELD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_EARRING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
END
else if (@RefCharID >= 1920 and @RefCharID <= 1932)
BEGIN
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BLADE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_TBLADE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BOW_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SPEAR_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SHIELD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_EARRING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
END
else if (@RefCharID >= 14873 and @RefCharID <= 14887)
BEGIN
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_STAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSTAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DARKSTAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_C_RAREXE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DAGGER_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_CROSSBOW_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SHIELD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_HARP_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_EARRING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
END
else if (@RefCharID >= 14888 and @RefCharID <= 14900)
BEGIN
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSWORD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_STAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSTAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DARKSTAFF_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_C_RAREXE_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DAGGER_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_CROSSBOW_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SHIELD_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_HARP_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_EARRING_1_C_RARE',1,5
exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
END
else
BEGIN

return -999
END

-- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!!
exec _ADDNewClientConfig @NewCharID -- by novice...... for saving client configurations...

COMMIT TRANSACTION

RETURN @NewCharID

İçindekileri sil ve bu koDu yapıştır olsun bitsin
Alıntı Degildir
 
Kayıt
22 Aralık 2010
Mesajlar
7.631
Beğeniler
343
exec lerin altına aynı şekilde sadece item kodunu artısını ve miktarını değiştirerek yeni item ekleyebilirsiniz.
 
Kayıt
27 Ağustos 2010
Mesajlar
369
Beğeniler
72
Sizi seviyorum :thumbsup:

ozaman :D benden size exec exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,':kalp::kalp::kalp::kalp::kalp:',99999, +25 :D
 
Yukarı Alt