1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

VSRO BAŞLANGICTA İTEM VERME KODLARI


 1. AqRa

  AqRa rank8

  Kayıt:
  27 Kasım 2012
  Mesajlar:
  79
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  6

  Başlangıcta 1 Lwl ile başlar 1 m sp verir Male female Dres 1 m gold ve Devill verir ve 1 lwl +12 setle başlar

  SRO_VT_SHARD -> Progammability -> Stored Procedures -> dbo.AddNewChar-> Modify

  USE [SRO_VT_SHARD]
  GO
  /****** Object: StoredProcedure [dbo].[_AddNewChar] Script Date: 02/18/2013 14:22:41 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER PROCEDURE [dbo].[_AddNewChar]
  @UserJID INT,
  --@CharSlot INT,
  @RefCharID INT,
  @CharName varchar (64),
  @CharScale tinyINT,
  @StartRegionID INT,
  @StartPos_X real,
  @StartPos_Y real,
  @StartPos_Z real,
  @DefaultTeleport INT,
  @RefMailID INT,
  @RefPantsID INT,
  @RefBootsID INT,
  @RefWeaponID INT,
  @RefShield INT,
  @DurMail tinyINT,
  @DurPants tinyINT,
  @DurBoots tinyINT,
  @DurWeapon tinyINT,
  @DurShield tinyINT,
  @DefaultArrow INT
  AS

  SET NOCOUNT ON

  DECLARE @Slot INT
  DECLARE @temp INT

  DECLARE @NewCharID INT
  SET @NewCharID = 0


  -----------------------------------------------------------------------------
  -- 1. ij¸¯ÅÍ ½½·Ô ³Ñ¹ö°¡ validÇÑ °ÍÀÎÁö, ±×¸®°í ºó½½·ÔÀÌ ¸Â´ÂÁö ¸ÕÀú üũÇÑ´Ù.
  -----------------------------------------------------------------------------

  -- start by novice.
  SELECT @temp = count(CharID) FROM _User WITH (NOLOCK) WHERE UserJID = @UserJID

  IF (@temp >= 4)
  BEGIN
  -- ³Ê¹« ¸¹ÀÚ³ª
  RETURN -2
  END
  -- finish by novice.

  -----------------------------------------------------------------------------
  -- 2. ij¸¯ÅÍ Ãß°¡Çϱâ
  -----------------------------------------------------------------------------
  IF (@CharScale > 68) -- 0100 0100 --> 68 ÀÌ´Ù!
  BEGIN
  -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ! ½ºÄÉÀÏ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ´Ù!
  RETURN -3
  END

  EXEC @temp = _IsExistingCharName @CharName
  IF (@temp <> 0)
  BEGIN
  -- ÀÌ¹Ì »ç¿ëÁßÀÎ À̸§À̶ó´Âµ¥?
  RETURN -4
  END

  BEGIN TRANSACTION

  -- Àδø½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ ¸¶Áö¸·¿¡ WorldID¿Í 1°ªÀ» ´õ ³Ö¾î ÁÖ¾ú´Ù!
  INSERT INTO _Char (RefObjID, CharName16, Scale, Strength, Intellect, LatestRegion,PosX, PosY, PosZ, AppointedTeleport, InventorySize,
  LastLogout, CurLevel, MaxLevel, RemainGold, RemainStatPoint, RemainSkillPoint, HP, MP, JobLvl_Trader, JobLvl_Hunter, JobLvl_Robber, WorldID,HwanLevel)
  VALUES (@RefCharID, @CharName, @CharScale, 20, 20, @StartRegionID, @StartPos_X, @StartPos_Y, @StartPos_Z, @DefaultTeleport, 109,
  GetDate(), 1, 1, 1000000, 0, 300000, 200,200, 1, 1, 1, 1,3)

  SET @NewCharID = @@IDENTITY
  IF (@@ERROR <> 0 OR @@ROWCOUNT = 0)
  BEGIN
  -- ij¸¯ÅÍ »ý¼º ½ÇÆÐ!
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -5
  END


  -- start by novice.
  -- ÀÌÁ¦ Slot ¾È¾´´Ù.. ±×³É Insert ¸¸..
  INSERT INTO _User VALUES (@UserJID, @NewCharID)
  -- finish by novice.


  -----------------------------------------------------------------------------
  -- 3-1. Àåºñ ½½·Ô ä¿ì±â
  -- [Àκ¥Å丮 ½½·Ô 96°³] + [Àåºñ½½·Ô 13°³] <- Àκ¥Å丮 È®Àå ¼­ºñ½º ÈÄ 48°³¿¡¼­ 96°³·Î Áõ°¡!!!(woos0)
  -----------------------------------------------------------------------------
  --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!
  INSERT INTO _Inventory(CharID, Slot, ItemID)
  SELECT @NewCharID, cnt, 0
  FROM _RefDummySlot with( nolock )
  WHERE cnt < 109


  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -7
  END

  --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!

  -- µðÆúÆ®·Î ¼±ÅÃÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀ» ´Ù½Ã ³Ö¾îÁÖÀÚ...
  /* ¿ä·± ¼ø¼­·Î Á¤ÀǵǾî ÀÖ´Ù.
  0: EQUIP_SLOT_HELM
  1: EQUIP_SLOT_MAIL,
  2: EQUIP_SLOT_SHOULDERGUARD,
  3: EQUIP_SLOT_GAUNTLET,
  4: EQUIP_SLOT_PANTS,
  5: EQUIP_SLOT_BOOTS,
  6: EQUIP_SLOT_WEAPON,
  7: EQUIP_SLOT_SHIELD or ARROW,
  8: EQUIP_SLOT_EARRING,
  9: EQUIP_SLOT_NECKLACE,
  10: EQUIP_SLOT_L_RING,
  13: EQUIP_SLOT_R_RING,
  */

  DECLARE @ItemID BIGINT
  SET @ItemID = 0
  -- »ó°©
  IF (@RefMailID <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 1, @RefMailID, @DurMail
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -8
  END
  END
  -- ¹ÙÁö
  IF (@RefPantsID <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 4, @RefPantsID, @DurPants
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -9
  END
  END
  -- Boots
  IF (@RefBootsID <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 5, @RefBootsID, @DurBoots
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -10
  END
  END
  -- Weapon
  IF (@RefWeaponID <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 6, @RefWeaponID, @DurWeapon
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -13
  END
  END
  -- ¹æÆÐ
  IF (@RefShield <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @RefShield, @DurShield
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -12
  END
  END
  -- Ȥ½Ã default·Î ¼±ÅÃÇÑ ¹«±â°¡ È°À̶ó¸é È­»ì 250°³µéÀÌ È°Åëµµ ÇÔ²² ÁØ´Ù. ÁÒÄ¡?
  IF (@DefaultArrow <> 0)
  BEGIN
  EXEC @ItemID = _FN_ADD_INITIAL_EQUIP @NewCharID, 7, @DefaultArrow, 250
  IF (@ItemID <= 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -13
  END
  END


  -----------------------------------------------------------------------------
  -- 3-2. ¾Æ¹ÙŸ Inventory ½½·Ô ä¿ì±â
  -- [¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 ½½·Ô 5°³]
  -- APPLY_AVATAR_SYSTEMÀÌ Àû¿ëµÇ¸é¼­ Ãß°¡µÇ´Â ºÎºÐ
  -----------------------------------------------------------------------------
  --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!
  INSERT INTO _InventoryForAvatar(CharID, Slot, ItemID)
  SELECT @NewCharID, cnt, 0
  FROM _RefDummySlot with( nolock )
  WHERE cnt < 5


  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  -- ¾Æ¹ÙŸ Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -14
  END
  --PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!PATCH WARNING!!!

  -----------------------------------------------------------------------------
  -- default skill³Ö¾îÁÖ±â
  -----------------------------------------------------------------------------
  DECLARE @country tinyINT
  EXEC @country = _GetObjCountry @RefCharID

  INSERT INTO _CharSkillMastery (CharID, MasteryID, Level)
  SELECT @NewCharID, MasteryID, 0
  FROM _RefCharDefault_SkillMastery with(nolock)
  WHERE Race = @country or Race = 3
  IF (@@error <> 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -15
  END
  INSERT INTO _CharSkill (CharID,SkillID,Enable)
  SELECT @NewCharID, SkillID, 1
  FROM _RefCharDefault_Skill with(nolock)
  WHERE Race = @country or Race = 3
  IF (@@error <> 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -16
  END
  -----------------------------------------------------------------------------
  -- ±âº» Äù½ºÆ® ³Ö¾îÁÖ±â
  -----------------------------------------------------------------------------
  INSERT INTO _CharQuest (CharID, QuestID, Status, AchievementCount, StartTime, EndTime, QuestData1, QuestData2)
  SELECT @NewCharID, ID, 1, 0, getdate(), getdate(), 0, 0
  FROM _RefQuest
  WHERE CodeName in (SELECT CodeName FROM _RefCharDefault_Quest with(nolock) WHERE (Race = @country or Race = 3) and RequiredLevel = 1 and Service = 1)
  IF (@@error <> 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -17
  END
  -----------------------------------------------------------------------------
  -- Static Avatar Initial Record ³Ö±â
  -----------------------------------------------------------------------------
  INSERT INTO _StaticAvatar(CharID) values(@NewCharID)
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -18
  END

  -----------------------------------------------------------------------------
  -- Trijob ä¿ö³Ö±â!!!!!
  -----------------------------------------------------------------------------
  INSERT INTO _CharTrijob VALUES (@NewCharID, 0, 1, 0, 0, 0)
  IF (@@ERROR <> 0)
  BEGIN
  -- Àκ¥Å丮 »ý¼º ½ÇÆÐ!
  ROLLBACK TRANSACTION
  RETURN -19
  END

  -----------------------------------------------------------------------------
  -- CharList¿¡ ID ³Ö¾îÁÖ±â
  -----------------------------------------------------------------------------
  INSERT _CharNameList VALUES(@CharName, @NewCharID)

  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EVENT_RETURN_SCROLL_HIGH_SPEED',10,1
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_COS_P_RABBIT_SCROLL_SILK',1,1
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_BLUE',1,0
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE',1,0
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_FUR',1,0
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_FUR',1,0
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_M_FUR_HAT',1,0
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_MALL_AVATAR_W_FUR_HAT',1,0  if (@RefCharID >= 1907 and @RefCharID <= 1919)
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BLADE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_TBLADE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BOW_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SPEAR_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SHIELD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_EARRING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_M_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
  END
  else if (@RefCharID >= 1920 and @RefCharID <= 1932)
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BLADE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_TBLADE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_BOW_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SPEAR_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_SHIELD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_EARRING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_CH_W_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
  END
  else if (@RefCharID >= 14873 and @RefCharID <= 14887)
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_M_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_STAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSTAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DARKSTAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_C_RAREXE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DAGGER_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_CROSSBOW_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SHIELD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_HARP_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_EARRING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
  END
  else if (@RefCharID >= 14888 and @RefCharID <= 14900)
  BEGIN
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_HEAVY_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_LIGHT_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_HA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_AA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_BA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_SA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_LA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_W_CLOTHES_1_FA_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSWORD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_STAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_TSTAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DARKSTAFF_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_C_RAREXE_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_DAGGER_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_CROSSBOW_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_SHIELD_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_HARP_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_RING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_EARRING_1_C_RARE',1,5
  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'ITEM_EU_NECKLACE_1_C_RARE',1,5
  END
  else
  BEGIN

  return -999
  END

  -- Quick Slot Á¤º¸ ÀúÀå¿ë!!!
  exec _ADDNewClientConfig @NewCharID -- by novice...... for saving client configurations...

  COMMIT TRANSACTION

  RETURN @NewCharID

  İçindekileri sil ve bu koDu yapıştır olsun bitsin
  Alıntı Degildir
   
 2. NevFeLL

  NevFeLL rank8

  Kayıt:
  27 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  147
  Beğenilen Mesajlar:
  12
  Ödül Puanları:
  18

  Peki istediklerimizi nasıl eklicez ?
   
 3. Collapse

  Collapse exlmanager

  Kayıt:
  22 Aralık 2010
  Mesajlar:
  7.433
  Beğenilen Mesajlar:
  205
  Ödül Puanları:
  73

  exec lerin altına aynı şekilde sadece item kodunu artısını ve miktarını değiştirerek yeni item ekleyebilirsiniz.
   
  NevFeLL bunu beğendi.
 4. RageGamers

  RageGamers rank8

  Kayıt:
  4 Şubat 2016
  Mesajlar:
  6
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  3

  exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,'BURAYA ITEM KODU',miktar,+sı
   
  NevFeLL ve Collapse bunu beğendi.
 5. NevFeLL

  NevFeLL rank8

  Kayıt:
  27 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  147
  Beğenilen Mesajlar:
  12
  Ödül Puanları:
  18

  Sizi seviyorum :thumbsup:

  ozaman :D benden size exec exec _ADD_ITEM_EXTERN @CharName,':kalp::kalp::kalp::kalp::kalp:',99999, +25 :D