1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   anafor
   viki
   darkroad
   bosalan

İşte WİNDOWS'unuz için KIsayollar ve KOMUTLAR..


 1. 0live

  0live rank8

  Kayıt:
  6 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  727
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  ....

  1)Çalışt ır Komutl arı
  -----------------------------------------------------------
  compmg mt.msc - Bilgis yar Yöneti cisi
  devmgm t.msc - Aygıt Yöneti cisi
  diskmg mt.msc - Disk Yöneti cisi
  dfrg.m sc - Disk birleş tirme
  eventv wr.msc - Olay Görünt ülüyic isi
  fsmgmt .msc - Paylaş ılan Dosyal ar
  gpedit .msc - Grup Poliçe leri
  lusrmg r.msc - Yerel Kullan ıcılar ve Grupla r
  perfmo n.msc - Perfor mans Monitö rü
  rsop.m sc - Poliçe Sonuça rını Ortaya koymak
  secpol .msc - Yerel Güvenl ik Ayarla rı
  servic es.msc - Çeşitl i Servis ler
  msconf ig - Sytem Bilgis i Hizmet leri
  regedi t - - Kayıt Defter i Editör ü
  msinfo 32 - Sistem bilgis i
  sysedi t - Sistem Şekli Editör ü
  win.in i - Window s Yüklem e Bilgis i
  winver - Şu anki Wİndow s Sürümü nü Görünt üle

  2)Deneti m Masası Ö eleri İçin Çalışt ır Komutl arı
  -------------------------------------------------------------------
  Progra m Ekle Kaldır / contro l appwiz .cpl
  Tarih Saat özelli kleri /control timeda te.cpl
  Ekran özelli kleri / contro l desk.c pl
  Hızlı bul / contro l findfa st.cpl
  Fontla r / contro l fonts
  İntern et Özelli kleri /control inetcp l.cpl
  Klavye özelli kleri /control main.c pl keyboa rd
  Mouse Özelli kleri / contro l main.c pl
  Multim edya Özelli kler /control mmsys. cpl
  A Özelli kleri / contro l netcpl .cpl
  Şifre özelli kleri / contro l passwo rd.cpl
  Printe r /control printe rs
  Ses Özelli kleri / contro l mmsys. cpl sounds
  Sistem Özelli kleri /control sysdm. cpl

  3)Window s XP Shortc uts
  ------------------------------------------------------
  ALT+ENTER / seçili ögeler in özelli kleri
  ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
  ALT+F4 / aktif pencer elerı kapatı r
  ALT+SPACEBAR / aktif sayfan ın menusu
  ALT+TAB / menule r arasın da geçiş
  BACKSP ACE / bir önceki sayfay a geçiş
  CTRL+A / hepsin i seç
  CTRL+B / kalın yazı
  CTRL+C / kopyal a
  CTRL+I / italik
  CTRL+O / dosya açma
  CTRL+U / alt cızgı
  CTRL+V / yapışt ır
  CTRL+X / kes
  CTRL+Z / geri tusu
  CTRL+F4 / döküma nları kapatı r
  CTRL while draggi ng / seçili ögeler i tutar
  CTRL+SHIFT while draggi ng / seçili ögeler i kısayo l oluştu rur
  SHIFT+DELETE / çöp kutusu na atmada n siler
  ESC / ısleml erı durdur ur
  F1 / help
  F2 / seçili ö enin ismini degişt irme
  F3 / arama dosya ve klasör lerde
  F4 / adres çubu unu açar
  F5 / yenile me
  F6 / adres çubu una gider
  F10 / active sayfal arda çubu a gider dosya ekleme k araçla r filan
  SHIFT+F10 / sa tıklad ıgınız da açılan menu
  CTRL+ESC / start menusu
  SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetı cısı
  WIN / start menüsü
  WIN+BREAK / sistem özelli kler menüsü
  WIN+D / bütün aktif sayfal ari küçült me
  WIN+E / bilgis ayarım ı açar
  WIN+F / arama dosya ve klasör lerde
  WIN+F+CTRL / bilgis ayarım da arama
  WIN+L / kullan ıcı degişt irme kapatm adan
  WIN+M / küçült me veya restor e etme sayfal arı
  WIN+R / çalışt ırı açar
  WIN+TAB / açık olan sayfal arda geçiş

  4)
  Window s Explor er Shortc uts
  -------------------------------------------------------------
  ALT+SPACEBAR / aktif sayfan ın menüsü
  CTRL+ESC / window s menusu
  ALT+F4 / window s pencer esini ve ceraya nn eden olayla rı kapatı r
  CTRL+A / bütün parçal arı seçer
  CTRL+X / seçili kısmı keser
  CTRL+C / seçili kısmı kopyal ar
  CTRL+V / seçili kısmı yapışt ırır
  CTRL+Z / geri döner son yapıla na
  CTRL+(+) / sutun icinde ki pencer eleri otomat ik olarak dogru sırala r
  TAB / 7 sutun atlatm a yada digger seçili ögeye geçme
  SHIFT+DELETE / direk silme
  BACKSP ACE / bir önceki sayfay a yada slime işlemi
  ALT+ENTER / seçili ögeler in özelli kleri
  F10 / aktif sayfan ın menusu
  F6 / adress bara gider /
  F5 / sayfay ı yenıle r
  F3 / arama ögesi
  F2 / ismini degist irme seçili ögenin

  5)Intern et Explor er Shortc uts
  --------------------------------------------------------------
  CTRL+A / bütün sayfan ın seçimi
  CTRL+D / favori te ekler
  CTRL+E / aktif sayfad a arama yapar
  CTRL+F / sayfad a bulma
  CTRL+H / geçmiş sayfas ını açar
  CTRL+I / favori te sayfal arının oldugu kısmı açar
  CTRL+N / yeni pencer e açar
  CTRL+O / yenı lokasy onlar gider
  CTRL+P / printe r menusu
  CTRL+S / degisi klikle ri kayded er
  CTRL+W / aktif sayfay ı kapatı r
  CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymay ı yapar
  SHIFT+CLICK / yeni pencer ede açar
  BACKSP ACE / bir önceki sayfay a gider
  ALT+HOME / anasay faya gider
  HOME / sayfan ın başına gider
  TAB / Itemle r arasın da atlama yı sa lar
  END / sayfan ın sonuna gider
  ESC / açılan sayfay ı sonlan dırır
  F11 / tam ekran yapar sayfay ı
  F5 / sayfay ı yenile r
  F4 / adress barı açar
  F6 / adress bara gider
  ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfay a #####ürür
  SHIFT+CTRL+TAB / addres s bara gider
  SHIFT+F10 / sa tus olayı
  SHIFT+TAB / geri tab olayı
  CTRL+C / kopyal ama
  CTRL+V / yapışt ırma
  ENTER / aktif etmek /
  F1 / intern et explor er help

  6)Ms-dos komutl arı
  ---------------------------------------------------------
  ASSOC / Dosya ortakl ıkları nı görünt üle.
  AT / Progra mları ve komutl arı uygula mak için zamanı ayarla .
  ATMADM / Window s ATM sa rı yöneti cinin gördü ü adresl eri ve ba lantıl arı listel e
  BREAK / CTRL + C i Etkinl eştir / devre dışı bırak
  CACLS / ACL dosyal arı göster ve de iştir
  CALL / Grup dosyas ını di er grup dosyas ından ça ır.
  CD / Rehber i de iştir.
  CHCP / Ulusla r arası klavye ve karakt er bilgil erini ilave et
  CHDIR / Adresi de iştir.
  CHKDSK /FAT diskde ki hatala rı tara.
  CHKNTF S / NTFS disk deki hatala rı tara
  CLS / Ekranı temizl e.
  CMD / Komut satırı nı çalışt ır.
  COLOR / Ön plan resmin i de iştir.
  COMP / Dosyay ı sıkışt ır.
  COMPAC T / Dosyay ı sıkışt ır,aç,.
  CONTRO L / Ms-dos da deneti m masası simgel erini aç
  CONVER T / FAT i NTFS e dönüşt ür
  COPY / Bir yada daha fazla dosyay ı öteki konuma kopyal a
  CTTY / Bilgis ayarın giriş çıkış aygıtl arını de iştir
  DATE / Sistem tarihi ni görünt üle,de iştir
  DISKCO MP/ Disk i di er bir disk ile karşıl aştır
  DRIVPA RM / Asıl aygıt sürücü lerind e yenide n yazmay ı etkinl eştir.
  ECHO / Mesajl arı göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
  EDIT / Dosyay ı görünt üle ve de iştir.
  EDLIN / Dosyay ı görünt üle ve de iştir.
  EMM386 / Genişl etilmi ş hafıza yöneti cisini görünt üle
  ENABLE / Konsol geri alma komutu nu etkinl eştirm e ve devre dışı bırakm a
  SCANDI SK / disk tarama yi calist ir.
  QBASIC / Qbasic i ac.
  RENAME / yenide n adland ir.
  RMDIR /bos klasor u sil.
  SHUTDO WN/ bilgis ayarı kapat
  SMARTD RV / gelene ksel ve genişl etilmi ş hafıza için disk hafıza sı olustu r
  SORT / kisa giris ve cikisl ari goster
  SWITCH ES/ ms-dos a fonksy ion ekle,kaldır.
  SYS / Sistem saatin i disk sürücü süne yükle
  TIME / sistem saatin i goster,ayarla.
  TITLE / ms-dos pencer esinde ki baslig i degist ir
  TRACER T / karsid an gelen networ k paketl erinin yolunu goster
  TREE / Disk in yuzeys el agacin i goster
  TYPE / Dosyan in icerig ini gorunt ule
  UNDELE TE / siline meyen dosyal ari silvis uall
  UNFORM AT / bicims iz disk surucu su.
  UNLOCK /Disk in klitin i ac.
  VER / Versiy on bilgis ini goster .
  VERIFY / diske yazmak gerekt iginde karar vermey i etkinl estir yada devre disi birak.
  VOL / cilt bilgis ini goster
  XCOPY / Başka bilgis ayarla rdan çoklu dosyal arı kopyal a
  TRUENA ME/ dizind e var olan kişile ri göster ir
  TASKKI LL / ihtiya ç duyulm ayan uygula maları kapat

  SETVER - ms-dos versio n unu degist ir.
  SHARE - dosyal ari palasa bilme yetene gini yukle,devredisi birak.
  SCANRE G - kayit defter indeki hatala ri tara ve geri yukle.
  ROUTE - window s aginda ki rota tablos unu gorunt ule ve degist ir
  RUNAS - baska bir bilgis ayarda ki progra mi etkinl estir.
  PRINT - dosyay ada resmi print et
  PROMPT - ms-dos u goster ve degist ir
  PING - test amacli diger ag bilgis ayarin a bilgi gonder
  POPD - agdaki rehber i degist ir.
  NET - ag ayarla rini guncel le ve onar
  NETSH - degise bilen ve degism eyen networ k bilgis ini goster
  NETSTA T - TCP/IP ag protok olu bilgis ini ve istati stigin i gorunt ule.
  NLSFUN C - ulkeye ozgu bilgil eri goster
  NSLOOK UP - agdaki yada alanda ki ip adresi ni goster
  PATH - bilgis yardak i gizli dosya yerler ini goster ve yerini ogren
  PATHPI NG - ag daki gizli dosya yerler ini goster ve yerini ogren
  MOVE - dosyan in yerini degist ir.
  MSAV - ilk micros oft virus hizmet i.
  MSD - Taniml ama hizmet i.
  IFSHLP .SYS - 32-bit dosya yoneti cisi.
  IPCONF IG - ag aygiti ayarla rini goster ve degerl eri gorunt ule
  KEYB - klavye nin planin i degist ir.
  LABEL - disk surucu sunun etiket ini degist ir.
  LH - Yuksek Hafiza da disk surucu su yukle
  LISTSV C - servis ler ve surucu ler icin kurtar ma konsol komutu nu gorunt ule
  LOADFI X - 64k nin uzerin deki progra mlari yukle
  LOADHI GH - yuksek hafiza daki aygit surucu sunu yukle.
  LOCK - hard disk surucu sunu kitle.
  LOGON - kurulu mlar ve geri tuklem eler icin yoneti ci hesabi .
  MAP - surucu deki aygit ismini goster
  MEM - Sistem deki hazfız ayı göster .
  MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
  MODE - port ve gotunt u ayarla rini degist ir.
  GRAFTA BL - Grafik modund aki genişl etilmi ş karakt erleri göster . .
  HELP - komutl ari kisaca acikla
  EXTRAC T - dosyal ari window s dizini nden cikart
  FASTHE LP - ms-dos komutl arini ve bilgil eri listel e
  FC - dosyal ari karsil astir.
  FDISK - disk surucu su icin boluml eme konsol unu calist i
  FIND - dosya icinde ki yaziyi ara.
  FINDST R - dosya icinde ki dizini ara.
  FIXBOO T - yeni cizim bolges i yaz
  FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolges i yaz
  FORMAT - disk surucu sunu biciml endir.
  FTP - FTP server a baglan
  FTYPE - dosya turunu goster
  ERASE - dosyay i sil
  DISKCO PY - diski diger bir diskle kopyal a.
  DEFRAG - yuklen en progra mlari disk uzerin de stabil e et.
  DEL - bi veya daha fazla dosyay i sil.
  DELETE - siline n dosyal ar icin kurtar ma konsol komutu
  DELTRE E - bir veya daha fazla dosya ve rehber i sil
  DIR - klasor icinde kileri goster .
  DISABL E - window s sistem ve surucu lerind e kurtar ma konsol u komutu nu devre disi birak.
  CHOICE - dizin icinde ki coklu seçene kleri belirt .
  BOOTCF G - kurtar ma konsol u komutl arını göster ve düzenl e ve boot.i ni yi yenide n oluştu r

  --------------------------------------------------------------------------------
  umarım işinize yarar..
   
 2. TitusPullo

  TitusPullo rank8

  Kayıt:
  31 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  10.998
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  36
  Şehir:
  Memlekete döndü -.-

  taşındı->