1. Reklam


  1. bestsro
   joysro
   anafor
   deep
   eos
   anafor
   trensro
   planetsro

1 Mayıs ve Dev-Lis


 1. bahrey

  bahrey  

  Kayıt:
  26 Eylül 2007
  Mesajlar:
  882
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İzmir
  Arkadaşlar izmirde 1 mayısa katılacakların buluşup toplu halde gitmelerini öneriyorum.Exl olarak grupça gidelim.Şimdi size devlisten bahsedeyim:
  1- PARALI EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER
  Eğitimin kalitesini (sözde) yükseltmek iddiasıyla öğrencilerden bağış, yardım, katkı payı adı altında –zorunlu olarak- alınan ve okul giderlerinde kullanılmayan har(a)çların kaldırılmasını savunur.

  2- EZBERCİ ve GERİCİ EĞİTİME KARŞI, BİLİMSEL ÖĞRETİM İÇİN MÜCADELE EDER
  a) Ders kitaplarında yer alan gerici ve gerçek dışı bilgiler karşısında, bilimsel bilgi edinme hakkını savunur.
  b) Ders geçmede belirleyici olan ezberci yönteme karşı, analitik-sentezci yöntemi savunur.
  c) Din dersinin seçmeli olmasını ve müfredatın dinler tarihini mezhepleriyle beraber içerecek şekilde ve resmi dinle sınırlı kalmadan düzenlemesini savunur.
  d) Düz lise-meslek lisesi ayrımının kaldırılıp, yerine branş eğitiminin geçirilmesini savunur.

  3- MİLİTARİST EĞİTİM KURUMUNA KARŞI DEMOKRATİK LİSE İÇİN MÜCADELE EDER
  a) Ordu disiplininin yansıması olan tek tip kıyafet zorunluluğuna karşı, giyim özgürlüğünü savunur.
  b) Genotokrasiye karşı, eşit ilişkileri savunur. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin yanı sıra, üst sınıf-alt sınıf öğrenci ilişkisinde de belirleyici olan yaş ve tecrübe hegemonyasına ve bu hegemonyanın şiddet-baskı-aşağılama şeklindeki yansımalarına karşı çıkar.
  c) Öğretmenlerin her fırsatta başvurduğu ve okul idaresinin göz yumduğu, insanlık onurunu aşağılayan, dayağa karşı çıkar.
  d) Kışla disiplinine karşı, Özgür Lise’yi savunur. Yüksek duvarları ve parmaklıklarıyla yarı açık cezaevini andıran okul binalarında, beden Eğitimi derslerinin asker talimine indirgenmesi, öğretmen dersliğe girince hazır ol konumunda ayağa kalkılması, törenlere katılma zorunluluğu ve tören disiplini vb. şekildeki her türlü militarist uygulamaya karşı çıkar.
  e) Gerici Disiplin Yönetmeliği’ne karşı, öğrenci yararına bir hukukun oluşturulmasını savunur. Öğrencilerin “kusurlu” davranışlarının militarist kurallarla cezalandırılmasına karşı çıkar.


  4- YOKSUL ÖĞRENCİLER LEHİNE POZİTİF AYRIMCILIK İÇİN MÜCADELE EDER
  Öğrenim özgürlüğünün kullanılmasında eşit olmayanların eşit koşullarda bulunması aslında eşitsizliğe tekabül ettiğinden dolayı, sözde “fırsat eşitliği”ne karşı, okullardaki bir takım olanaklardan (kütüphane, bilgisayar salonu, spor salonu vb.) öncelikli olarak yoksul öğrencilerin yararlanmasını savunur.


  5- EĞİTİM KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDER
  İşçi ve emekçi çocuklarının öğrenim özgürlüğünü tümüyle elinden alacak olan özelleştirmeye karşı, eğitim ve bilim emekçileriyle dayanışmayı hedefler.


  6- OKUL İÇERİSİNDE YUVALANAN ANTİ-DEMOKRATİK GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE EDER
  a) Öğrenim özgürlüğünü ve her türlü demokratik talebi terör uygulayarak engelleyen faşist harekete karşı mücadele eder.
  b) Şeriat yanlısı mücadele yürüten kökten dinci akımlara karşı mücadele eder.
  c) Anti-demokratik güçlerin polis-idare işbirliğiyle beslenmesine karşı mücadele eder.


  7- ŞOVENİST EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER
  a) Resmi dilde eğitimin zorunluluğuna ve ezilen ulusların asimilasyonuna karşı anadilde eğitim hakkını savunur.
  b) Ders müfredatlarının millileştirilmesine karşı çıkar.
  c) Öğretmenlerin, milli-şoven duyguları körükleyen ve öğrencileri halklara düşman eden şovenist ajitasyon ve propaganda yürütmesine karşı çıkar.


  8- CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCDELE EDER
  a) Ders kitaplarından erkek egemen ifadelerin çıkarılmasını savunur.
  b) Öğretmen-öğrenci ilişkisinde ve öğrenciler arası ilişkilerde, kadınları ikincil cins konumuna düşüren her türlü davranışa ve cinsel tacize karşı mücadele eder.
  c) Disiplin yönetmeliğinde yer alan erkek egemen kurallara karşı çıkar.
  d) Kız ve erkek Liseleri ayrımına karşı çıkar.


  9- MESLEK LİSELERİNDEKİ EMEK SÖMÜRÜSÜNE KARŞI MÜCADELE EDER
  a) Meslek lisesi öğrencilerinin staj adı altında asgari ücretin üçte biri oranında ya da kimi zaman ücretsiz (Kız Meslek Liseleri gibi) çalıştırılarak sömürülmesine karşı, en az asgari ücret ödenmesini savunur.
  b) Meslek Lisesi öğrencilerinin sigortalı olmasını savunur.
  c) Meslek Lisesi öğrencilerinin ilişkili oldukları işkoluna bağlı sendikalarla, Meslek odaları’yla dayanışmasını ve bu dayanışmanın kurumsallaşmasını hedefler.


  10- OKUL YÖNETİMİNDE ÖĞRENCİ DENETİMİ İÇİN MÜCADELE EDER
  Eğitim kurumlarının işleyişinde öğrencilerin nesne olmasına karşı, yönetsel kararların alınmasında,
  yönetmeliklerin oluşturulması ve uygulanmasında öğrenci temsilcilerinin ve tüm çalışanların da katılımını
  sağlayacak ve böylece öğrencilerin okul yönetiminde özne olmasını sağlayacak bir Okul Yönetimi’ni savunur.


  11- LİSE ÖĞRENCİLERİNE DERNEKLEŞME HAKKININ TANINMASI İÇİN MÜCADELE EDER
  Dernekler yasasının, 18 yaşın altındakilere de dernek kurma hakkını tanıyacak şekilde yeniden
  düzenlenmesini savunur.

  Bir Demokratik Kitle Örgütü: Dev-Lis


  Bugün şunu açıkça ifade edebiliriz ki Dev-Lis bağımsızdır. Fakat bu bağımsızlık Dev-Lis’e ve Dev-Lis’lilere armağan edilen bir bağımsızlık değil, bizzat bizlerin kazandığı /kazanacağı bir bağımsızlıktır.
  Demokrasinin ve demokratik hakların oldukça sınırlı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz böylesi bir durum ülkemizdeki demokrasi mücadelesi de çok önemli bir sorun haline getiriyor. Ülkemizde uzun yıllardan beri her alanda demokrasi için, demokratik haklar ve özgürlükler için mücadele verilmekte. Demokrasi mücadelesinin en önemli araçlarından bir tanesi de Demokratik Kitle Örgütleri (DKÖ)’dir. DKÖ’ler üzerine süren tartışmalar ise yıllardan beri devam ediyor. Biz de Dev-Lis’i bir DKÖ olarak niteliyoruz. Peki nedir bu DKÖ’ler?
  DKÖ’ler esas olarak kapitalizmle birlikte ortaya çıkış ve sistem dışı olarak konumlanmışlardır. Ancak daha sonra sistemin çeşitli ideolojik ve politik manevraları sonucu sistem içine çekilmişlerdir. Bu dönem aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmaya başlandığı, demokrasi sorunlarının öne çıktığı ve demokratik mücadelenin bir mücadele biçimi olarak ortaya çıktığı dönemdir. Dolayısıyla DKÖ’ler demokrasinin ve örgütlü bir toplum projesinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
  DKÖ’ler esas olarak belirli bir alanın özgül talepleri üzerinde varolur. Zaten DKÖ tanımlaması içinde kitle kavramı, bir bütün halinde toplumun tümünü değil, ortak bir amaç etrafında toplanıp mücadele eden örgütlü kesimleri ifade eder. Kitle örgütü ise bu amaç doğrultusunda oluşturulan araçtır.
  Özgül alan sorunlarını, genel toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel vb. sorunlardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu yaklaşımın ışığında bir DKÖ, bir yandan kendi alanında yaşadığı anti-demokratik vb. sorunlara karşı mücadele etmesi gerekirken, öte yandan bu sorunlara kaynaklık eden genel demokrasi sorunlarına karşı bütünlüklü bir mücadeleyi yürütmelidir.
  Yazının başında da ifade ettiğimiz gibi ülkemizde demokratik haklar oldukça sınırlı ve anti-demokratik uygulamalar çok yaygındır. Özellikle son dönemde yaşanılan olaylar (İtalya ve hükümet krizi) demokrasi mücadelesini oldukça olumsuz etkilemiştir. İşte bu olumsuz koşullarda verilen tüm hak arama mücadeleleri egemenler tarafından “yıkıcı-bölücü” nitelendirmeleriyle karşılanmakta, topluma böyle lanse edilmektedir. Bu da DKÖ’lerin amaçları doğrultusunda kitleselleşmesini, büyümesini ve geniş demokratik potansiyelini açığa çıkarmasını engellemektedir.
  DKÖ’ler belli bir siyasal görüş etrafında değil, o alanın özgül sorunları ve talepleri etrafında oluşan çoğulcu yapılardır. Kuruluş amaç ve taleplerini kabul eden herkes (sosyalist ya da değil) yapı içerisinde yer alabilir. Bir kitle örgütünü demokratik kılan yalnızca iç yapısının demokratik olması değil, aynı zamanda eyleminin içeriğinin demokratik olmasıdır. Bu yanıyla her kitle örgütü demokratik olmadığı gibi, belirli ilkeleri/kriterleri olmayan örgütlerin demokratik içeriklerini koruması da mümkün değildir. Bu ilkeler her ülkenin kendi özgül koşullarına göre değişir ve değişik biçimler altında mücadele alanına yansır. DKÖ’ler her zaman egemenlerin çeşitli baskı ve engelleme girişimleriyle karşı karşıya kalırlar. O nedenle demokrasi mücadelesinin diğer bileşenleri ile ortak dayanışma ilişkileri geliştirmek, mücadele ve eylem birliklerine girişmek son derece önemlidir.
  Geçmişten beri DKÖ’ler üzerinde zaman zaman taraftar bulan iki yanlış anlayış vardır. Bunlardan birincisi DKÖ’leri yalnızca ekonomik mücadele ile sınırlayan genel demokrasi mücadelesinden koparan anlayıştır. Diğeri ise ekonomik-demokratik mücadeleyi küçümseyen, siyasi mücadele ile özdeşleştiren ve DKÖ’leri siyasi partilerin bir uzantısı olarak gören anlayıştır. Bu iki yanlış da DKÖ’lerin gerçek mantığından uzak anlayışlardır. Yazımızın içerisinde de değindiğimiz gibi DKÖ’ler kendi alanlarında özgül talepleri için mücadele verirken, diğer alanlara karşı yabancılaşmamalı, kendi “dar” dünyalarına hapsolmamalıdırlar. Aynı zamanda demokratik talepler bir şekilde siyasi taleplerle çakıştırılmalıdır.
  Dev-Lis’i bir DKÖ olarak tariflediğimizi belirtmiştik. Yaşamımızın her alanında varolan anti-demokratik uygulamalar lise alanında da yakıcı bir şekilde yaşanıyor. Zaten lise alanında yaşanan sorunlar toplumun diğer kesimlerin sorunlarından bağımsız değildir. Lise alanında yaşanan sorunlara karşı demokratik lise mücadelesi veren bir örgütlülüktür Dev-Lis. Dev-Lis, alanında örgütlülüğünü asli olarak yukarıda belirttiğimiz hat üzerinden oluşturmalıdır. Bunları yaparken ise bağımsız bir DKÖ olduğunun bilinciyle hareket etmelidir.
  Çünkü Dev-Lis’in “bağımlı mı-bağımsız mı” olduğu “tartışmaları” her dönem saflarımızda sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Aslında bu tartışmayı yürütenler bir DKÖ’nün bağımsız olabileceğini düşünmeyen (ki bu lise alanında faaliyet gösteren DKÖ ise, asla) monolitik düşüncelerin bakış açısıdır. Bugün şunu açıkça ifade edebiliriz ki Dev-Lis bağımsızdır. Fakat bu bağımsızlık Dev-Lis’e ve Dev-Lis’lilere armağan edilen bir bağımsızlık değil, bizzat bizlerin kazandığı/kazanacağı bir bağımsızlıktır.
  Yaşasın Dev-Lis !
  Yaşasın demokratik lise mücadelemiz !
   
 2. bahrey

  bahrey  

  Kayıt:
  26 Eylül 2007
  Mesajlar:
  882
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İzmir
  1 mayısa gidecek varsa(İzmirde) yer ve saat verirse buluşup beraber gideriz.
   
 3. CaN_KsK

  CaN_KsK rank8

  Kayıt:
  17 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  4.797
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Mod.
  Şehir:
  Akçay
  Bu devlisin sadece birilerine gösterilen tarafıdır neyse forumda siyası konuları tartışmak yasak ben uzuyorum topicten topic altında siyasi tartışmaya yol açacak kişiler şimdiden exlde son dakikalarının kıymetlerini bilsinler kesin kuraldır siyasi konuları konuşmamak yoksa hepimiz konuşuruz hemde hiç susmadan...
   
 4. NighTwaLkeR

  NighTwaLkeR rank8

  Kayıt:
  2 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.966
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Go To HeLL!
  Siyasi görüşümün üzerine leke sürercesine adını karalayan,lise çağındaki gençleri,''sizin de görüşleriniz geçerli olacak'' diyerek kandıran,yönetiminde liseli hiç bir öğrencinin değil de 70-80 kuşağı amcaların dedelerin olduğu,gençlik sırtından geçinen bir topluluk ''dev''-lis.Şahsen 1 mayıs gösterilerine katılmayı düşünüyorum hem de bir İzmir'li olarak.Ancak arkama gizlenecek,ideolojimi sömürecek amca-dayılara ihtiyacım yok..
  P.S=) Yazdıklarım öznel görüşlerim olduğundan,art niyetli-siyasi bir içerik taşımadığına inanıyorum.Topicten çekiliyorum..
   
 5. Che Guevara

  Che Guevara rank8

  Kayıt:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  256
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Devrimci gençlik birliklerinin içlerinde çok kez bulundum. Ben bu devlisi emin olun hepinizden çok daha iyi tanıyorum.

  Şimdi burada açarım ağzımı yumarım gözümü bu devlisin nasıl bişey olduğunu anlatırım ama gerek yok. Siz siz olun devlisten uzak durun.

  Bir kağıtlardaki bir de gerçek yüzü vardır tüm devrimci birliklerinin. Bu Dev-Lis'in sadece kağıtlardaki yüzü.
   
 6. CaN_KsK

  CaN_KsK rank8

  Kayıt:
  17 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  4.797
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Mod.
  Şehir:
  Akçay
  :buddha:
   
 7. Baha i

  Baha i rank8

  Kayıt:
  31 Ocak 2008
  Mesajlar:
  1.114
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  ...
  Şehir:
  Africa
  1 Mayıs sınıfa dair bir şeydir:

  Beğenirsiniz, beğenmezsiniz; işçi kimdir kim değildir diye ayırt edersiniz o başka... Ama 1 Mayıs "sınıfsal" bir manadır. Kim varsa o sırada iktidarda, siyasi iktidarın kendisinden ziyade, toplumsal ve ekonomik iktidarların genel siyasi, sınıfsal manasına ve özel icraatına karşı tavırdır.

  1 Mayıs, kendine başına bunu soramayanların, bir araya gelirlerse sorabilme ihtimalidir!

  mücadelenin uluslararası dayanışmasını ön plana çıkaran bir gündür. 1 Mayıs`ın ulusalcılıkla, milliyetçilikle, Ergenekonculukla, devletçilikle, özellikle etnik terör örgütleri despotlarla NE akrabalığı vardır nede Kardeşliği.

  1 mayıs Örgütlenmiş -sınıf- hareketi olmalıdır.

  Çalışanlar için 1 Mayıs`ın doğumunu bir düşünmeli, dönüp kendi hayatına az bakmalı...


  Çoğunlukla 12 saate çıkarılan ve genellikle fazla mesaisi dahi ödenmeyen günlük çalışmanın; çağdaş kapitalizmin, sosyal devletin, hukukun, adaletin, ahlakın, demokrasinin, insan haklarının, cumhuriyetin, sınıfsız imtiyazsız kaynaşmış kitle iddiasının, büyümenin, kalkınmanın, aynı gemide bulunmanın neresine denk düştüğünü önce kendine...

  İmkânı, cesareti veya azıcık deli bir tarafı varsa, patronuna, şefine, amirine bir sormalıdır!

  Bu hiçbir zaman ne isyankarcılık ne ayrımcılık nede bölücülüktür. Bu sadece İşcinin hakkını aramasıdır.

  dev lis konusu :D tartışılacak konu XD belki başka bir zaman başka bir forumda : :mrgreen: :thumbsup:
   
 8. Che Guevara

  Che Guevara rank8

  Kayıt:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  256
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaş Devlisle ilgili 25 satır 1 mayısla ilgili 1 satır yazmış yani 1 Mayısı kullanarak Dev-Lis i anlatmış. Onun için yapılan yorumlar Dev-Lis etrafında oluyor :lol:
   
 9. Baha i

  Baha i rank8

  Kayıt:
  31 Ocak 2008
  Mesajlar:
  1.114
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  ...
  Şehir:
  Africa
  yazıyı daha önce okudum yukarıdaki bu **** nın dev lis tüzüğü :D.
  de uzatmayalım XD tamam ben yok :D uzadıkca uzuyo cünkü o başka bir konu :D
   
 10. El Verano

  El Verano rank8

  Kayıt:
  23 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2.207
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Çünki, bu sitede sayıca fazla idealist kişiliklere sahip karakterler var. :wink1:
  Her site,her toplum bu kadar duyarlı olsa...
   
 11. Quattro

  Quattro olduser

  Kayıt:
  25 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  6.933
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Mühendis
  Şehir:
  UnderGround
  1 Mayıs da sıze ne oluyor anlamadım benim 700 tane işçi gittsin işçi bayramı 1 mayıs haberiniz yok herdalde..
   
 12. Journalist

  Journalist Aileden

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  13.139
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Yaramaz avratların koynundayım.
  Polisle çatışan dükkanların camlarını kıran arabaları taşlayan ortalığı savaş alanına çeviren kişilerin yaptığı şeye benim lügatımda bayram denilmez :detective:
   
 13. TorQ

  TorQ rank8

  Kayıt:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1.693
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Satasma Baba Yorgun xD
  katılıyorum
   
 14. NighTwaLkeR

  NighTwaLkeR rank8

  Kayıt:
  2 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.966
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Go To HeLL!
  Sadece 1 Mayıs'a özel olarak ''çevik'' kuvvetin kasklarındaki kimlik numaralarını silmek ne oluyor? Hakkını aramak,haydi onu da geçtim yıl içerisinde sadece bir gün deşarj olma imkanı bulabilen,haftanın 7 günü günde 12 saat mesai ile çalışmak zorunda kalan ''amele'' diye kategorize edilen,esasen toplumun yapısını oluşturan kesimi hakir görmek..Haydi herşeyi geçtim sosyal statüleri de bir kenarıya koyalım,sadece insan olarak baktığında bile ayıp değil midir?Haydi polis öldür..
   
 15. Chorus

  Chorus Admin

  Kayıt:
  6 Şubat 2007
  Mesajlar:
  333.413
  Beğenilen Mesajlar:
  354
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Taksim/IST.

  +1907 mala cana hasar vereni şiddetle kınıyorum eylem dediğin gider efendi gibi yaparsın 3-5 tane provakator çıkıp ortalığı galeyana getiriyorsa wahh ki ne wahh ahh böyle etkinliklerde asker bekleyecek ki göreceğim ben provakatorleri :wink1:
   
 16. Journalist

  Journalist Aileden

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  13.139
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Yaramaz avratların koynundayım.
  +1905
   
 17. TorQ

  TorQ rank8

  Kayıt:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1.693
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Satasma Baba Yorgun xD
  aynen katılıyorum +1907
   
 18. ChrsNYC

  ChrsNYC rank8

  Kayıt:
  23 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.752
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  umdan sana ne :D
  dev-lis amacından saptı 15-20 yaş arası gençlerin solcuyum ben diyerek kendine rahatça kandırabildikleri bir yerden başka birşey değil tüzükteki maddeler de hep damardan hani..
  önemli olan eylem yapmak camı çerçeveyi indirmek değil bu düşüncenin sana getirisini götürüsüni düşüncenin özünü ve gerekliliğini yargılayabilmek ülkü ocaklarıda bundan farksız değil ne yazıkki
  gözünü sevdiğimin ülkesinde herşey taşla sopayla panzerle idare ediliyor..
   
 19. Che Guevara

  Che Guevara rank8

  Kayıt:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  256
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Ben de seni anlamıyorum. 1 Mayıs Eşitliğin Özgürlüğün Dayanışmanın Emeğin günüdür.

  Bir avuç provakatörün yaptığını tüm emekçilere ve emekçinin yanındakilere mal edemezsiniz. Bu kişiler belirli gruplardandır hiçbiri Türk-iş, Hak-iş, DİSK, KESK ve bu sendikalara destek veren 70 sivil toplum örgütünden değildir bilip bilmeden konuşmayın.

  Bakın işte saydığım sendikalar Taksime olaysız çıktı olaysız dağıldı. Arka sokaklarda taş atan ve kendini devrimci olarak niteleyen sivil toplum örgütleri ise çok farklıdır.
   
 20. Journalist

  Journalist Aileden

  Kayıt:
  24 Aralık 2007
  Mesajlar:
  13.139
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  Yaramaz avratların koynundayım.
  ilk önce yazdığımı güzelce bir oku ben senden farklı birşey söylemiyorum düzgünce eylemlerini yapan insanlara ben sadece saygı duyarım.

  ps:aslında bildiğim çok şey varda konuşmuyorum :curtain: